Polityka Jakości Necks IMP Sp. z o.o.

Małgorzatowo, dn. 01.02.2021       

Necks IMP sp. z o.o. jest  dostawcą elementów konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo zapewniający  swoim klientom oczekiwany poziom jakości, szeroką gamą asortymentów i odpowiednio do rynku kalkulowaną ceną. 

Necks IMP sp. z o.o. spełnia wymagania wszystkich zainteresowanych stron: odbiorców, dostawców, pracowników, poprzez przestrzeganie wymagań prawnych, ciągłe doskonalenie procesów i działań na wszystkich szczeblach zarządzania oraz pogłębianie zaufania u wszystkich partnerów procesu gospodarczego.

Necks IMP sp. z o.o. ustala następujące, długoterminowe cele ogólne, stanowiące ogniwa łączące powyższą politykę z jej wdrażaniem w zarządzaniu działaniami i procesami oraz zapewnia niezbędne środki do realizacji tych celów poprzez:

 • Utrzymywanie pozycji kluczowego producenta elementów konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo dla przemysłu energetycznego oraz zwiększanie udział w tych rynkach.
 • Dywersyfikowanie gamy produktów poprzez zapewnienie zrównoważonej wielkości produkcji pomiędzy artykułami standardowymi, a dużymi projektami.
 • Doskonalenie skuteczności procesów w zakresie jakości, efektywności, bezpieczeństwa pracy.
 • Realizację założonych planów oraz zapewnienia środków do finansowania rozwoju.
 • Optymalizowanie działania dla osiągania lepszej efektywności procesów.
 • Zapewnianie warunków dla systematycznego podnoszenia kwalifikacji personelu i kadry kierowniczej.
 • Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez: stworzenie odpowiednich warunków pracy zapobiegających urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz stałe eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP.
 • Angażowanie pracowników w działania projakościowe i proekologiczne.
 • Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli do konsultacji oraz współudziału w systemie zarządzania BHP.
 • Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez doskonalenie i nadzór nad procesami.
 • Wytwarzanie konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska i lokalnej społeczności.
 • Minimalizowanie wpływu na środowisko dzięki planowaniu optymalnych transportów, oraz pakowanie wyrobów z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm odniesienia: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Certyfikaty jakościowe

Firma Necks IMP Sp. z o.o. posiada wdrożone i potwierdzone stosownym certyfikatem Zintegrowane Systemy Zarządzania: System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 dotyczący Produkcji elementów konstrukcji stalowych, System zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 oraz System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN ISO 45001:2018.

Ponadto w firmie Necks IMP Sp. z o.o. został wdrożony i certyfikowany System zakładowej kontroli produkcji na wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 zgodnie z normą PN-EN 1090-2. Wdrożony system ZKP gwarantuje, że na każdym etapie prefabrykacji wyrobu proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli oraz pozwala umieszczać znak CE na wyrobach produkowanych przez Necks IMP Sp. z o.o..
Procesy związane ze spawaniem konstrukcji spełniają pełne wymagania jakości wg normy PN-EN ISO 3834-2.

Ogólne warunki dostawy

Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione pomiędzy stronami, Firma Necks IMP Sp. z o.o. zawsze stosuje się do Ogólnych warunków świadczenia usług Grupy Addtech, Szwecja 2017r.